Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

XỬ LÝ CHẤT THẢI

Chất thải nguy hại là chất thải có các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp(dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ lây nhiễm và các đặc tính nguy hại khác), hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại cho sức khỏe và con người.

Các chất thải nguy hại được các cơ quan quản lý nhà nước qui định việc xử lý, vận chuyển và tiêu hủy.

Chúng tôi xử lý chất thải Để đảm bảo các chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất của công ty, nhà máy, xí nghiệp được xử lý đúng với qui định bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét